GMR

Om de rechtspositie van zowel ouders als leerkrachten veilig te stellen heeft de wetgever bepaald dat iedere school een Medezeggenschapsraad (MR) moet hebben. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Door actief te zijn in de MR kunnen ouders/verzorgers invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. De MR heeft wettelijke taken en bevoegdheden die nauwkeurig zijn omschreven. De MR vergadert over onderwerpen als het schoolplan, het zorgplan, personeelsbeleid, financieel beleid, klachtenregeling, vakantierooster, alles op schoolniveau.


De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is samengesteld uit leden van zowel de MR van De Tweemaster als van De Springplank. Binnen de GMR worden zaken besproken die schooloverstijgend zijn, dus op stichtingsniveau liggen. De GMR heeft net als de MR t.a.v. het te voeren beleid advies- en/of instemmingsrecht. Onderwerpen die hier bijvoorbeeld aan bod komen zijn het bestuursverslag, inclusief de jaarrekening, de begroting, meerjarenbegroting en het bestuursformatieplan.

Mocht u contact willen met de GMR dan kan dit per e-mail: gmr@rkonderwijshuizen.nl