Plusklas

'Bij ons op school kiezen we voor leren op maat. De leerkracht inspireert je en leert je vaardigheden aan waarmee jij als leerling jouw eigen leerproces kan vormgeven binnen de mogelijkheden die we je kunnen bieden.’

Meerbegaafde kinderen dagen we uit door de leerstof te compacten en verrijkingsstof aan te bieden. Kinderen in groep 1-2 die ondanks dat nog niet voldoende uitgedaagd worden, kunnen in aanmerking komen voor een specifiek aanbod in de eigen groep of in de flexgroep. Voor kinderen uit groep 3 t/m 8 is er op alle locaties een plusklas . Het algemene doel van de flexgroep/plusklas is:

De meer- of hoogbegaafde leerling tot zijn/haar recht laten komen bij de ontwikkeling van zijn /haar eigen talenten. Voor deze ontwikkeling werken wij aan onderstaande doelen:

 • De omgang met gelijkgestemden
 • Het welbevinden van de leerling bevorderen
 • Behoud van interesse in school en leeractiviteiten
 • Aansluiten bij de belangstelling van de leerling
 • Vergroten van algemene kennis
 • Het versterken van de executieve functies:
  • Leren leren; gericht werken aan leerstrategieën (formeel leren)
  • Leren omgaan met falen en teleurstellingen
  • Verbeteren van sociale vaardigheden

De kinderen worden geselecteerd met behulp van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafden (DHH). Ouders en leerkrachten worden daarbij betrokken. Iedere locatie heeft één dag in de week een plusklas. Deze klas wordt begeleid door een gespecialiseerde leerkracht. Onze werkwijze is vastgelegd in het ‘Beleidsplan meer- of hoogbegaafdheid’.