Veilige school

‘Op onze scholen word jij gezien. Met positief gedrag, wederzijds respect en duidelijke verwachtingen creëren we een veilige omgeving waarin jij de ruimte krijgt om je optimaal te ontwikkelen.’

Kinderen horen zich veilig en geborgen te voelen op school. Alleen dan kunnen ze zich ontwikkelen in een vertrouwde omgeving. Op onze scholen willen we dan ook een sociaal pedagogisch klimaat creëren waarin ieder kind zich ondersteund, betrokken, veilig en geaccepteerd voelt. Daarom wordt er op de scholen structureel en systematisch aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van haar leerlingen besteed.

Ter ondersteuning van het creëren van een sfeer van sociale en psychische veiligheid, respect en vertrouwen wordt er gebruik gemaakt van verschillende methodes, werkwijzen en onderzoeken.     
Een onderdeel van onze zorgplicht sociale veiligheid is dat we ieder jaar monitoren of de leerlingen zich veilig voelen op school. Op onze scholen wordt hierbij gebruik gemaakt van verschillende instrumenten die aan de wettelijke eisen voldoen.

Intern vertrouwenspersonen 
Binnen onze stichting zijn op de scholen ook intern vertrouwenspersonen aangesteld. Wanneer er ondanks alle inspanningen toch sprake is van ongewenst gedrag,  zijn zij het aanspreekpunt voor leerlingen, hun ouders en voor medewerkers. Vanuit hun functie leveren zij een bijdrage aan een positief pedagogisch klimaat en vervullen zij een spilfunctie binnen het sociale veiligheidsbeleid.

Aandachtsfunctionaris
De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie. Zij bewaakt de interne procedure van de instelling m.b.t. huiselijk geweld en kindermishandeling en zorgt voor een kwalitatief goed verlopende procedure bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling.